Algemene voorwaarden

U wordt verzocht de informatie over ons privacybeleid en de algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

 

Privacy beleid

Batavus stelt de interesse in haar producten en het bezoek aan de website zeer op prijs. Bij Batavus is het noodzakelijk dat u de persoonlijke informatie zo veel mogelijk in eigen hand kunt houden; het is voor Batavus belangrijk dat u het prettig vindt om onze website te bezoeken. Het kan evenwel zo zijn dat Batavus op bepaalde momenten informatie van u nodig heeft. Persoonlijke informatie die aan Batavus geeft, zoals bijvoorbeeld een e-mailadres, kan als volgt worden gebruikt. Als u aan Batavus persoonlijke gegevens verstrekt om informatie van Batavus te ontvangen – bijvoorbeeld bij een bestellen, een brochureaanvraag of andere informatie over Batavus – is het mogelijk dat Batavus die gegevens verzamelen en opslaan. Dit stelt Batavus in staat de gewenste informatie te verstrekken. Als u informatie raadpleegt of download, is het mogelijk dat Batavus dit bezoek nagaat, onder andere om u van de juiste informatie te voorzien. Ook verschaft dit Batavus inzicht in het onderdeel van de website dat u heeft bezocht. De informatie die Batavus van u heeft verzameld of opgeslagen, verkopen of verstrekt Batavus niet aan derden die geen partner van Batavus is. De website kan links bevatten naar andere dan de Batavus website. Batavus is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke websites.

 

Algemene voorwaarden gebruik website

De pagina's en overige inhoud van de website van Batavus, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst, presentaties, figuren, beelden en geluid (gezamenlijk de 'Inhoud' genoemd) zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten in de inhoud zijn eigendom van Batavus of haar joint-venturepartners en/of hun licentiehouders. Niets uit de inhoud mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd, opgeslagen dan wel in licentie worden gegeven zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Batavus, tenzij anders aangegeven. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van de Batavus website bevatten beelden die onder het auteursrecht van de betreffende leveranciers vallen.

 

Alle software die van de Batavus website kan worden gedownload (de 'Software') is auteursrechtelijk beschermd werk van Batavus en/of zijn toeleveranciers. Het gebruik, de verveelvoudiging en herdistributie van de Software is onderworpen aan voorwaarden in een eventuele licentieovereenkomst van de eindgebruiker, die wordt geleverd bij of deel uitmaakt van de Software (de 'Licentieovereenkomst'). Eindgebruikers hebben niet het recht Software te installeren waarop een Licentieovereenkomst van toepassing is, tenzij de eindgebruiker eerst instemt met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst. De Software wordt uitsluitend voor gebruik volgens de Licentieovereenkomst aan eindgebruikers ter beschikking gesteld om te worden gedownload. Toepassing, verveelvoudiging of herdistributie van de Software die niet in overeenstemming is met de Licentieovereenkomst kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging. Zonder beperking van het  voorgaande is het kopiëren of  verveelvoudigen van de software naar een andere server of locatie ten behoeve van verdere verveelvoudiging of herdistributie uitdrukkelijke verboden. De software wordt indien van toepassing, alleen gegarandeerd volgens de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Met uitzondering van de waarborg in de licentieovereenkomst, wijst Batavus hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot de software af, met inbegrip van alle stilzwijgende garanties en voorwaarden van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel of niet-schending.

 

Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van Batavus van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreft zijn bedrijfslogo's en emblemen. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Batavus.

 

Informatie over de Batavus website wordt ‘als zodanig’ verstrekt zonder enige waarborg van welke aard dan ook. Batavus en zijn toeleveranciers wijzen, daartoe gerechtigd door de wet, alle garanties af met inbegrip van de garantie van verhandelbaarheid, de garantie van niet-schending van de rechten van derden en de garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. Batavus en zijn toeleveranciers staan niet borg voor de juistheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdige levering van materiaal, diensten, software, tekst, grafische afbeeldingen en links, en wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor daarin aanwezige fouten of omissies af.

 

Batavus wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van de Batavus website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld. Dit betreft tevens alle vormen van schade vanwege afgenomen winsten, bedrijfsonderbreking, verlies van programma's of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs indien Batavus uitdrukkelijk gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schade.

 

Batavus geeft geen enkele garantie en/of verklaring voor een andere website die u via zijn website raadpleegt. Deze links worden gemakshalve aangeboden, wat niet betekent dat Batavus instemt met of verantwoordelijk is voor de inhoud of het gebruik van zo'n website. Daarbij is het aan u om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat de door u geselecteerde informatie vrij is van virussen, wormen, een paard van Troje of andere zaken van destructieve aard. De website van Batavus kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten.

 

Alle opgaven door Batavus van getallen, maten, gewichten, kleuren, specificaties, eigenschappen en/of andere aanduidingen zijn met zorg gedaan. Batavus staat er niet voor in dat zich terzake afwijkingen zullen voordoen. Vergissingen, zoals prijsfouten en fouten in sepcificaties op de website www.batavus.nl, in reclame-uitingen, aanbiedingen, offertes, publicaties, orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van Batavus, binden Batavus niet. Bedoelde opgaven, alsmede getoonde modellen of tekeningen zijn niet-bindende aanduidingen van de betreffende artikelen.

 

De informatie die op de website van Batavus wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

 

De informatie die Batavus op zijn website publiceert, kan verwijzingen of kruisverwijzingen bevatten naar producten, diensten en dergelijke van Batavus, die in uw land niet aangekondigd of verkrijgbaar zijn. De juistheid van dergelijke informatie kan niet worden gegarandeerd omdat een voorbehoud moet worden gemaakt voor wijzigingen in die informatie.

 

Aan Batavus gezonden informatie
Wanneer u Batavus informatie of materiaal toestuurt, verschaft u Batavus het recht deze gegevens vrij van royalty's, onbeperkt en onherroepelijk te gebruiken, verveelvoudigen, tonen, uitvoeren, wijzigen, verzenden en distribueren, en dergelijke rechten in sublicentie te geven. Tevens stemt u ermee in dat Batavus geheel vrij gebruik maakt van alle toegezonden ideeën, concepten, kennis of technieken.

 

Wetgeving
Het raadplegen en gebruiken van onze website is onderhevig aan de geldende wetgeving van landelijke, provinciale en lokale overheden.

 

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om de door u bekeken fietsen op deze website kunnen onthouden en hier het aanbod op aan te kunnen aanpassen. Het gebruik van cookies vergroot het winkelgemak omdat niet iedere keer dezelfde informatie ingeven hoeft te worden.

 

Geldende wetten / geschillen
Deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan en worden opgesteld conform de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien, worden onderworpen aan deze rechtspraak. Alle geschillen en claims, met inbegrip van tussentijdse of voorlopige maatregelen, die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden en elke andere additionele of aanverwante overeenkomst, zullen uitsluitend en exclusief worden verwezen naar en worden beoordeeld door de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank in Amsterdam, tenzij verplichte wettelijke bepalingen in Nederland anders voorschrijven.

 

Download hier de disclaimer als PDF