Garantievoorwaarden

Op al onze fietsen zijn onze garantievoorwaarden van toepassing. Hierin staat onder andere aangegeven hoe lang de garantieperiode is en op welke onderdelen je garantie hebt.

 

 

 

Artikel 1 Garantie

1.1 Batavus garandeert dat de Batavus fietsen vrij zijn van constructie- en/of materiaalfouten en/of roestvorming, één en ander voor zover dat volgt uit deze garantiebepalingen.

1.2 De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen door de eerste eigenaar van de betreffende Batavus fiets. 

1.3 De garantie vervalt overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3.1 en 5.1.

1.4 De garantie is niet overdraagbaar.

1.5 De door Batavus op grond van deze voorwaarden verstrekte garantie laat onverlet de mogelijkheid om de verkoper aan te spreken op grond van de gewone, wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 2 Garantieperiode

2.1 Batavus frames en ongeveerde voorvorken worden gedurende 10 jaar gegarandeerd op constructie- en/of materiaalfouten. 

2.2 Voor verende voorvorken, dempers, en alle overige onderdelen, met uitzondering van de in de paragraaf 2.4 van dit artikel genoemde onderdelen, geldt eenzelfde garantie gedurende een periode van 2 jaar.

2.3 Voor lakwerk van frame en vork geldt voor roestvorming van binnenuit een garantie van 2 jaar.

2.4 Op onderdelen die aan slijtage onderhevig zijn, zoals banden, ketting, kettingbladen,freewheel, achtertandwielen, kabels en remblokken wordt geen garantie gegeven, tenzij sprake is van constructie- en/of materiaalfouten. 

2.5 Voor overige lak- en chroomdelen geldt voor roestvorming, mits goed onderhouden, een garantie van 2 jaar. 

 

Artikel 3 Garantie-uitsluitingen

3.1. In de navolgende gevallen vervalt de garantie:

a. Onjuist en/of onzorgvuldig gebruik van de fiets en gebruik dat niet overeenkomstig de bestemming is;

b. De fiets is niet conform het serviceboekje onderhouden;

c. Technische reparaties zijn niet op vakkundige wijze verricht;

d. Naderhand gemonteerde onderdelen komen niet overeen met de technische specificatie van de betreffende fiets of zijn onjuist gemonteerd;

e. Indien het bewijs van eigendom, waaruit blijkt dat de fiets vakkundig is afgemonteerd en gecontroleerd alvorens deze aan de klant werd afgeleverd, niet aanwezig is of niet door de verkoper is ondertekend.

f. De e-bike wordt opgevoerd. Onder opvoeren wordt verstaan het wijzigen van de hulpmotor van de e-bike waardoor deze meer vermogen krijgt dan wettelijk is toegestaan of als de trapondersteuning niet wordt onderbroken als de fiets een snelheid van meer dan 25 km/u bereikt, of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen.

3.2. Voorts wordt uitdrukkelijk uitgesloten aansprakelijkheid van Batavus voor schade aan (onderdelen van) de fiets als gevolg van:

a. Foutieve afstelling/spanning van stuur, stuurpen, zadel, zadelpen, derailleurset, remmen, snelsluiters van de wielen en zadels;

b. Niet tijdig vervangen van onderdelen zoals rem/derailleurkabels, remblokken, banden, ketting en tandwielen;

c. Klimatologische invloeden zoals normale verwering van lak of chroomroest.

 

Artikel 4 Garantie-onderdelen 

4.1. Gedurende de garantieperiode zullen alle onderdelen, waarvan door Batavus is vastgesteld dat sprake is van een materiaal- en/of constructiefout, naar keuze van Batavus worden gerepareerd dan wel worden vergoed. Eventuele kosten van (de-)montage zijn voor rekening van de eigenaar. 

4.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt bij materiaal- en/of constructiefouten bij frames en voorvorken gedurende drie jaar na aankoopdatum ook het arbeidsloon voor rekening van de fabrikant.

4.3. Kosten van transport van de fiets en/of onderdelen van en naar Batavus komen voor rekening van de eigenaar, tenzij het betrokken onderdeel voor garantie in aanmerking komt.

4.4 Indien een bepaald onderdeel voor garantie in aanmerking komt en het origineel is niet meer leverbaar, dan zorgt Batavus voor een minimaal gelijkwaardig alternatief.

 

Artikel 5 Indienen van claim

5.1. Claims onder deze garantie dienen - onder aanbieding van de fiets of het betreffende onderdeel - ter inspectie - via de Batavus dealer bij wie de fiets is gekocht, te worden ingediend. Gelijktijdig dient het bewijs van aankoop alsmede het bij de fiets geleverde bewijs van eigendom aan de dealer te worden overhandigd.

5.2. Indien de eigenaar is verhuisd of de dealer is niet meer beschikbaar, zal Batavus desgevraagd opgaaf doen van de dichtstbijzijnde Batavus dealer.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid

6.1 Een door Batavus gehonoreerde garantieclaim betekent niet automatisch dat Batavus ook aansprakelijkheid aanvaardt voor eventuele geleden schade. De aansprakelijkheid van Batavus strekt zich nooit verder uit dan is omschreven in deze garantievoorwaarden. Iedere aansprakelijkheid van Batavus voor gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het gestelde in deze bepaling geldt niet indien en voorzover zulks voortvloeit uit een dwingendrechtelijke rechtsbepaling.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Wil je altijd op de hoogte blijven van de nieuwste Batavus producten en het laatste Batavus nieuws? Schrijf je dan nu in!